Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u onze "Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden" aan welke op 4 november 2009 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder handelsregisternummer 24134711. Deze voorwaarden zijn van kracht op al onze offertes en leveringen.

U kunt onze "Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden" ook downloaden (PDF - 25 kB).


1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
AV de onderwerpelijke algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
overeenkomst iedere onder 2.1 bedoelde overeenkomst;
afnemer ieder die met BARTEC een overeenkomst als bedoeld onder 2.1 sluit;
zaken alle zaken en diensten die door BARTEC krachtens een overeenkomst met een afnemer aan die afnemer worden geleverd;
dagen alle kalenderdagen;
reclames alle grieven van de afnemer over kwaliteit of kwantiteit van de geleverde zaken;


2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop en van het vervaardigen van ontwerpen en aanbrengen van modificaties, die BARTEC aangaat betreffende o.a. componenten, waaronder schakelmateriaal, klemmenkasten, verbindingsdozen e.d., voorzover BARTEC daarbij als verkoper optreedt, en op alle voor partijen uit die overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen of op die overeenkomsten voortbouwende nieuwe overeenkomsten van welke aard ook, dit laatste voorzover deze AV met die overeenkomsten verenigbaar zijn. Tevens zijn deze AV van toepassing op alle offertes die BARTEC doet voor het aangaan van deze overeenkomsten.
   
2.2 Van deze AV en het gestelde in 2.1 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo'n geval slechts op één of meer punten van de AV wordt afgeweken blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.


3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend.
   
3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra BARTEC een door de afnemer gegeven opdracht heeft aanvaard. Opdracht en acceptatie kunnen zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.
   
3.3 Op wijzigingen en/of aanvullingen van gesloten overeenkomsten zijn 3.1 en 3.2 van overeenkomstige toepassing.


4. PRIJZEN
4.1 Onze prijzen zijn de prijzen zoals deze gelden op de datum van levering exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
   
4.2 Tenzij anders overeengekomen zijn onze prijzen af fabriek.
   
4.3 In onze prijzen zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide leveranties en/of ontwerpen en/of modificaties. Door BARTEC gemaakte rekenfouten kunnen door BARTEC worden hersteld.
   
4.4 BARTEC heeft het recht om wijzigingen van bestanddelen van haar prijzen, zoals transport- en verzekeringskosten, eventuele heffingen, fabrieksprijzen, alsmede valutawijzigingen in haar prijzen door te berekenen.
   
4.5 Bij leveringen met een factuurbedrag van minder dan EUR 100,00 exclusief B.T.W. is BARTEC gerechtigd kleinordertoeslag à EUR 25,00 in rekening te brengen (administratie- en handelingskosten).


5. OVERMACHT
Indien BARTEC een of meerdere van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en evenmin op grond van de Wet, een door BARTEC gegeven garantie, of de verkeersopvatting, aan BARTEC kunnen worden toegerekend, is BARTEC niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In geval van overmacht heeft BARTEC het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.


6. LEVERING EN RISICO
6.1 Levering vindt plaats hetzij door overhandiging der zaken in ons bedrijf aan afnemer, hetzij door het ter beschikking stellen van de zaken aan de vervoerder.
   
6.2 Na de levering gaat het risico over op de afnemer.
   
6.3 Levering geschiedt af fabriek.
   
6.4 De door BARTEC opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Fatale termijnen worden aangegeven als leveringsdatum of als leveringsweek met de toevoeging "zo mogelijk eerder". Voor zover een vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft zal dit voor de afnemer geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
   
6.5 Ingeval de opgegeven levertijd c.q. de aflevering ernstig wordt vertraagd, is BARTEC slechts aansprakelijk, indien deze vertraging is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten. Alsdan is de aansprakelijkheid van BARTEC beperkt tot het factuurbedrag. BARTEC is niet aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade bij de afnemer.


7. BETALING
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
   
7.2 In geval van niet-tijdige betaling is afnemer aan BARTEC de wettelijke rente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
   
7.3 Is de afnemer in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In elk geval is afnemer verschuldigd aan incassokosten:
over de eerste EUR 2.500,00 15%
over de eerste EUR 5.000,00 10%
over de eerste EUR 12.500,00 8%
over de eerste EUR 50.000,00 5%
over het meerdere 5%

Indien BARTEC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de afnemer ook deze kosten te vergoeden.
   
7.4 Reclames betreffende facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan BARTEC ter kennis te worden gebracht.
   
7.5 Indien de afnemer het contract eenzijdig verbreekt, is hij een schadevergoeding verschuldigd die overeenkomt met minimaal 25% van de verkoopprijs.


8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De door BARTEC geleverde zaken blijven haar eigendom in de navolgende gevallen:
- de afnemer heeft de geleverde zaken niet of nog niet geheel betaald;
- de vorderingen van BARTEC op de afnemer, inclusief schadevergoeding, rente en boete, terzake niet-nakoming van een overeenkomst die BARTEC tot levering van zaken verplicht, is door de laatste niet of nog niet geheel betaald.
   
8.2 Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is BARTEC gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden, die de zaak voor de afnemer houden, weg te halen of te doen weghalen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een minimum van EUR 250,00.
   
8.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BARTEC hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
   
8.4 De afnemer verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen bij alle maatregelen die BARTEC ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.


9. GARANTIE EN RECLAMES
9.1 BARTEC garandeert jegens de afnemer de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door BARTEC geleverde zaken, met dien verstande dat deze garantie niet verder gaat dan de garantieverplichting die degene die deze zaken aan BARTEC heeft geleverd jegens BARTEC heeft.
   
9.2 BARTEC verplicht zich om door haar geleverde zaken, waarvan de ondeugdelijkheid door de afnemer is aangetoond, voorzover vallend onder haar garantieverplichting van artikel 9.1, op haar kosten te herstellen c.q. te vervangen.
   
9.3 Credit-nota's zendt BARTEC slechts aan de afnemer nadat zij daartoe uitdrukkelijk met de afnemer een overeenkomst heeft gesloten.
   
9.4 Ook als de afnemer van oordeel is dat hem geleverde zaken ondeugdelijk zijn moet hij onverkort aan zijn uit de betrekkelijke overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen. Hij is niet gerechtigd door hem gepretendeerde uit een overeenkomst voortvloeiende tegenvordering op BARTEC met zijn betalingsverplichting jegens BARTEC te compenseren.
   
9.5 Kwantiteitsverschillen en kwaliteitsverschillen dienen met vermelding van factuurnummer en leveringsdatum binnen 14 dagen na de dag van levering danwel binnen 14 dagen na het optreden van het betreffende gebrek schriftelijk aan BARTEC te worden gemeld. Bij kwantiteitsverschillen is BARTEC slechts gehouden de ontbrekende zaken alsnog te leveren.
   
9.6 Bij kwaliteitsverschillen is BARTEC met inachtneming van artikel 9 lid 1 slechts gehouden voor haar kosten de zaken van onjuiste kwaliteit te vervangen door zaken van de juiste kwaliteit.
   
9.7 Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en kwantiteitsverschillen van door BARTEC geleverde zaken is het afnemers niet toegestaan om zonder toestemming van BARTEC derden deze zaken te laten repareren en/of deze zaken en/of onderdelen daarvan te doen vervangen. Indien zonder toestemming van BARTEC toch derden worden ingeschakeld is BARTEC ontslagen van al haar verplichtingen jegens afnemer.
   
9.8 Met betrekking tot door BARTEC in opdracht van afnemer verrichte ontwerp-, modificatie- en reparatiewerkzaamheden is BARTEC gehouden deze werkzaamheden opnieuw voor haar rekening te verrichten in geval van door de afnemer aangetoonde verwijtbare door BARTEC gemaakte fouten.


10. RETOURZENDINGEN
10.1 Zaken die door BARTEC foutief zijn geleverd dienen binnen 14 dagen na de op de pakbon vermelde datum aan BARTEC te worden geretourneerd onder vermelding van het pakbon- en factuurnummer.
   
10.2 Indien door BARTEC geleverde zaken gebreken vertonen, waarvan de afnemer meent dat zij onder onze garantie gerepareerd behoren te worden, dienen zij binnen 14 dagen na het optreden van het betreffende gebrek franco aan BARTEC te worden toegezonden onder vermelding van het pakbon- en factuurnummer.
   
10.3 Wanneer door BARTEC geleverde goederen ten onrechte aan BARTEC zijn geretourneerd is BARTEC gerechtigd naast nakoming en afname dier zaken door de afnemer te vorderen alle uit die retourzending voortvloeiende onkosten, waaronder alle transportkosten, voor rekening van de afnemer te brengen, die alsdan tot betaling daarvan is gehouden.


11. AANSPRAKELIJKHEID
Voor geleverde zaken is BARTEC uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk:
- BARTEC is verplicht zaken af te leveren die aan de overeenkomst beantwoorden;
- Ingeval van een door BARTEC gegeven garantie, voorzover dit volgt uit de gegeven garantie;
- BARTEC is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van bestuurders van BARTEC of leidinggevende ondergeschikten. BARTEC aanvaardt alsdan deze aansprakelijkheid indien en voorzover deze door haar Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven wordt gedekt, ten belope van het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag;
- de aansprakelijkheid voor gederfde winst en/of stagnatieschade is beperkt tot het factuurbedrag;
- de afnemer vrijwaart BARTEC volledig tegen alle aanspraken van derden, aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid daaronder begrepen.


12. GESCHILLEN
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige AV van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste instantie worden berecht, onder toepassing van Nederlands recht, door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene voorwaarden

Disclaimer